Czy masz starą Książeczkę Mieszkaniową?

Świetna wiadomość dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych! 

19 stycznia weszły w życie zmiany do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Posiadanie książeczki (wystawionej do 21.10.1990) będzie jednym z kryteriów pierwszeństwa przy ubieganiu się o mieszkanie z rządowego programu. Dodatkowo, w tych inwestycjach, gdzie jest możliwe dojście do własności, lokatorzy z książeczką skorzystają z premii gwarancyjnej. Uwaga! Jeśli nie masz książeczki ani nie spełniasz żadnego innego kryterium pierwszeństwa, nadal możesz się starać o mieszkanie!   

Pamiętaj! 

Książeczkę mieszkaniową trzeba zarejestrować w banku, który ją obsługuje. Im szybciej ją zarejestrujesz, tym szybciej z niej skorzystasz. Uwaga! Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).

O wypłatę premii gwarancyjnej będzie można się ubiegać w przypadku:

  1. zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu), na podstawie umowy najmu instytucjonalnego (z dojściem do własności),
  2. montażu, wymiany lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej lub WOD-CAN w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  3. poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym (co najmniej 6 tys. zł),
  4. ponoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez co najmniej 5 lat.
  5. zakupie lub zamianie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w ramach współwłasności w częściach ułamkowych
  6. zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych. W obu przypadkach udział musi wynieść co najmniej ¼.

W załączeniu szczegółowy informator, opracowany przez Bank PKO BP > Informator_dotyczący_Oszczędnościowych_Książeczek_Mieszkaniowych_z_prawem_do_premii_gwarancyjnej_