Dla kogo?

Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Jeśli tak, sprawdź rynkowy filar programu Mieszkanie Plus. O takie mieszkanie może się starać każdy; nie ma limitu zarobków. Limit zarobków obowiązuje jedynie przy ubieganiu się o dopłaty do czynszu.

Nabór Wniosków

Nabór wniosków w Dębicy rozpocznie się 11 i potrwa do 31 maja 2021r. Pierwszy etap dotyczy kryteriów społecznych (kryteriów pierwszeństwa) a drugi polega na weryfikacji czynszowej. Poniżej zamieszczamy poradnik, w jaki sposób wypełnić wniosek i jakie dokumenty należy dostarczyć.

Kto ma pierwszeństwo?

Zazwyczaj chętnych jest znacznie więcej niż mieszkań, dlatego lokale samorządy decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Jednak nawet wówczas, jeżeli nie spełniasz żadnego kryterium pierwszeństwa, nadal możesz się starać o mieszkanie. Radni Miasta Dębicy podjęli uchwałę, która przyznaje pierwszeństwo:

 • osobom, które nie są właścicielami mieszkania (10 pkt.)
 • najemcom lokali gminnych, którzy chcą się przenieść do Mieszkania Plus (5 pkt.)
 • mieszkańcom Dębicy (1 pkt.)
 • osobom rozliczającym się z podatku w Dębicy (3 pkt.)
 • rodzicom (3 pkt. za każde dziecko)
 • młodym dorosłym pomiędzy 18 a 35 r.ż. (2 pkt.)
 • seniorom powyżej 65 r.ż. (0,5 pkt.)
 • niepełnosprawnym do 16 r.ż. (2 pkt.)
 • niepełnosprawnym (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) powyżej 16 r.ż. (2 pkt.)
 • samotnym rodzicom (2 pkt.)
 • zatrudnionym w Dębicy (2 pkt.)
 • zatrudnionym na terenie powiatu dębickiego, z wyłączeniem miasta Dębicy (1 pkt.)
 • osobom, które przed ogłoszeniem uchwały złożyły wniosek o najem mieszkania, ale nie zawarły umowy z powodu zbyt dużej liczby chętnych (3 pkt.)

Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową lub zadeklarować wpłatę wyższej (maksymalnie 6-cio miesięcznej) kaucji. Uwaga! Wszyscy – obowiązkowo – przechodzą weryfikację w BIG InfoMonitor / KRD. Nie wolno mieć żadnych zaległych zadłużeń. Oczywiście możesz mieć kredyt czy raty na meble, ale musisz je rzetelnie, terminowo spłacać.

Jak przebiega nabór?

Etap 1

Wypełniasz wniosek o mieszkanie przez internet. Musisz to zrobić w dniach: 11 – 31 maja; tylko w tym czasie będzie aktywny link do formularza wniosku (zamieścimy go na tej stronie). Od chwili wysłania wniosku, masz 30 dni na dostarczenie załączników. Wzory tych dokumentów otrzymasz mailem, na adres, który podałeś we wniosku. Wypełnij je, czytelnie podpisz i dostarcz do UM Dębica przy ul. Ratuszowej 1 (osobiście lub pocztą). Samorząd sprawdzi wnioski i każdemu przydzieli punkty; zgodnie z uchwalonymi kryteriami pierwszeństwa.


Etap 2

Badanie zdolności czynszowej (tj. sprawdzenie czy będziesz w stanie ponosić opłaty mieszkaniowe) oraz weryfikacja w BIG InfoMonitor / KRD. Nie możesz mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo. Uwaga! Weryfikacja w BIG / KRD jest obowiązkowa dla wszystkich. Natomiast sprawdzenie zdolności czynszowej obowiązuje tylko wówczas, jeżeli zadeklarujesz wpłatę tej niższej kaucji (czyli maksymalnie: 3-krotność czynszu).


Pierwszy etap naboru krok po kroku

 • We wniosku (tym, który wypełniasz przez internet) wprowadź hasło. Zapamiętaj je!
 • Jak złożysz wniosek, otrzymasz mailem: formularze załączników oraz gotowy formularz wniosku (czyli już z danymi, które wpisałeś w internecie). Bez hasła nie otworzysz formularza wniosku! W mailu znajdziesz również numer swojego wniosku, nadany przez UM Dębica.
 • Od dnia złożenia wniosku masz 30 dni, aby osobiście lub pocztą dostarczyć do UM Dębica przy ul. Ratuszowej 2 wszystkie ww. dokumenty, a więc: formularz wniosku i załączniki. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Ostatni dzień na składanie załączników to 30 czerwca br. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, a wniosek zostanie odrzucony (liczy się data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego).
 • Z jednego gospodarstwa domowego może wpłynąć tylko jeden wniosek. Jeżeli zostaną złożone dwa lub więcej, rozpatrzymy tylko ten, który wpłynął najwcześniej. Liczbę wniosków sprawdzamy po numerach PESEL. Jeżeli ten sam PESEL pojawi się w kilku wnioskach (nieważne, czy jest to PESEL głównego wnioskodawcy, czy np. dziecka), kolejne wnioski nie będą rozpatrywane.
 • Jeżeli dane we wniosku będą błędne, wniosek zostanie odrzucony. Zauważyłeś błąd? Złóż pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku do Urzędu Miasta Dębica przy ulicy Ratuszowej 2, a następnie złóż wniosek na nowo (najpóźniej do 31.05.2021). Temu nowemu wnioskowi zostanie nadany nowy numer.
 • Samorząd sprawdzi Twój wniosek wraz z załącznikami i przydzieli Ci punkty za kryteria społeczne. Na tej podstawie powstanie Lista Najemców. O kolejności na liście decyduje liczba punktów. Jeżeli kilku wnioskodawców uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście zdecyduje data i godzina złożenia wniosku.

Uwaga! Dokumenty dostarcz do UM Dębica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do naboru Mieszkanie Plus” oraz numerem wniosku. Jeżeli dostarczysz je w terminie i będą one poprawne, UM Dębica przyśle Ci mailem potwierdzenie. W innym przypadku otrzymasz powiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.


Załączniki do wniosku

Kserokopie zaświadczeń i oświadczeń oraz dokumenty bez wymaganych pieczęci i podpisów oraz dokumenty z brakującymi danymi nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji a wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Oto lista dokumentów, które trzeba dostarczyć (poza formularzem wniosku) w pierwszym etapie naboru:

 • Załącznik nr 1 – oświadczenie o posiadaniu wkładu oszczędnościowego na książeczce mieszkaniowej
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie, że jest się najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie o rozliczaniu się w US w Dębicy
 • Załącznik nr 6 – oświadczenie o niepełnosprawności
 • Załącznik nr 7 – oświadczenie o  złożeniu wniosku o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica
 • Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu zatrudnienia
 • Załącznik nr 9 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres ok. 25 lat – 30 lat.

Pierwsza umowa jest zawsze umową Najmu Instytucjonalnego. Zawieramy ją na 24 miesiące. Jeżeli w danej inwestycji przewidziana jest możliwość dojścia do własności, kolejna umowa może być już umową Najmu Instytucjonalnego z Dojściem do Własności. W Dębicy, na chwilę obecną, oferujemy wyłącznie umowę najmu instytucjonalnego. W momencie, kiedy możliwe będzie zawieranie umów z dojściem do własności, zaproponujemy tę opcję wszystkim chętnym.

Ile kosztuje najem?

Sposób rozliczeń, który proponujemy, zapewnia pełną przejrzystość oraz zgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty za najem instytucjonalny składają się:

czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Średnia stawka w Dębicy wynosi 23,6 zł/mkw.


rachunki

Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.


eksploatacja

Opłata eksploatacyjna to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Wynosi 5,5 zł/mkw. Dotyczy ona przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Szczegółowo opisaliśmy to poniżej:


 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Utrzymanie zieleni osiedlowej
 • Oświetlenie: dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych
 • Ogrzewanie: korytarzy, klatek schodowych
 • Sprzątanie klatek schodowych, mycie okien, deratyzacja, sprzątanie parkingów, dróg wewnętrznych, chodników
 • Odśnieżanie, odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji p. poż., uzdatnianie wody, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji
 • Ryczałt na remonty, usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Coroczny przegląd techniczny mieszkania

Ile pieniędzy na początek?

Decydując się na Mieszkanie Plus, nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:


Kaucja

Maksymalnie 6-krotność miesięcznego czynszu (tyle wpłacisz, jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej). Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.


Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.


Pomoc w opłatach mieszkaniowych

Dopłaty czynszowe

Wszyscy najemcy Mieszkań Plus mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Obecnie nasi najemcy pobierają od ok. 150 do 800 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy to nie to samo co dopłata czynszowa. Możesz pobierać oba te świadczenia, oczywiście o ile się do nich kwalifikujesz. Dodatek mieszkaniowy może obniżyć koszty utrzymania lokalu nawet o kilkaset złotych. W styczniu br. wchodzi w życie ustawa o tzw. Pakiecie Mieszkaniowym. Osoby, których dochody spadły na skutek pandemii koronawirusa, otrzymają nawet do 1500 zł/m-c. Więcej>>

Częste pytania

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo: w ciągu ok. 25 lat. Okres dochodzenia do własności w każdej inwestycji określa spółka PFR Nieruchomości. Jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, staniesz się właścicielem po 25 latach. Jeżeli podpiszesz umowę na 30 lat, uzyskasz prawo własności po 30 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania Plus są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenia do własności. Nie wykluczamy jednak innych możliwości; jest to do ustalenia w toku indywidualnych rozmów.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy (przy umowie najmu z DDW), najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Lokal wynajmują dwie osoby. Jedna chce samodzielnie podpisać umowę najmu z DDW, ale nie ma zdolności płatniczej. Jednak zainwestowała w to mieszkanie (np. w wykończenie) znaczne kwoty. Czy to się liczy?

Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z DDW, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez DDW.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu z DDW, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy najmu z DDW postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Jakie dokumenty są potrzebne do badania zdolności czynszowej?

 • potwierdzenie dochodów wszystkich dorosłych osób  (przyszłych najemców) gospodarstwa domowego
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • liczba osób dorosłych i nieletnich w gospodarstwie domowym
 • kwota zobowiązań stałych (kredyty, faktury za telefon)
 • wypełnione i podpisane pełnomocnictwo do weryfikacji w systemie BIG Info Monitor
 • informacja o typie mieszkania, jakie Cię interesuje (M1, M2, M3)